Γυμνάσιο Αρχανών
Αρχάνες  Τ.Θ. 3   70100
Τηλ.-fax: 2810-751808
email: mail@gym-archan.ira.sch.gr


Ηρακλείου Κρήτης

Οι απουσίες και κατά συνέπεια ο χαρακτηρισμός φοίτησης, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και γονείς / κηδεμόνες στο Γυμνάσιο.

Με βάση την κειμένη νομοθεσία που ισχύει για τα Γυμνάσια κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει 7 απουσίες. Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).

 

Δικαιολόγηση απουσιών

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό). Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό.

 

 Χαρακτηρισμός φοίτησης

Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 • επαρκής (δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου)
 • ελλιπής (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο)
 • ανεπαρκής (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 • το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
 • το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες .
 • το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με τις εξής προϋποθέσεις:
  α) όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες,
  β) η διαγωγή του μαθητή κοσμι
  τάτη
  γ) και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

  • το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιοτάτη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
  • το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με τις εξής προϋποθέσεις
   α) όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες,
   β) η διαγωγή του μαθητή κοσμιοτάτη
   γ) και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν: το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της 30ης απουσίας του μαθητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας με κλειστή ταχυδρομική επιστολή (ατελώς), από τον υπεύθυνο του τμήματος, η οποία αποστέλλεται από 1-5 κάθε μήνα συνεχώς και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους για τη διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες τον προηγούμενο μήνα απουσίες.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Γυμνάσιο Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU